Verzuim Management

Motto: Verzuim heeft altijd een regiemoment!

 

Heeft iedereen die zich ziek meldt, een hoge verzuimnoodzaak?

 

Nee, want uit onderzoek blijkt dat met vergelijkbare ziekteklachten, de ene medewerker zich wel ziek meldt en de ander “gewoon” doorwerkt. Medewerkers hebben in deze een zekere mate van “beslissingsvrijheid” en die wordt gezien bovenstaande dan ook nog verschillend ingevuld.

 

Is hier invloed op uit te oefenen?

Ja, door als organisatie zich te richten op sturing van gedrag en met name de oorzaken van gedrag van werknemers, Met als doel:

- verkleinen van de Verzuimnoodzaak;

- verhogen van de Verzuimdrempel;

- verlagen van de Werkhervattingdrempel;

 

Makkelijker gezegd dan gedaan? Ja, want wij helpen u daarbij.

Aansturing van het gedrag van werknemers is in onze ogen vooral een taak van de leidinggevende. Maar onze ervaring heeft ook geleerd dat werkgevers hierbij behoefte hebben aan een adequate en deskundige ondersteuning.

 

Brede deskundigheid

Fidomé is een sterke regionale speler die samenwerkingsverbanden heeft met landelijk opererende organisaties. Onder het motto: “het beste van twee werelden” hebben deze organisaties, allemaal vanuit hun eigen achtergrond en deskundigheden, de aanwezige concepten samengevoegd en via het Loket van Fidomé een uniek verzuimconcept neergelegd.

 

Fidomé an sich heeft op het brede terrein van verzuim- en re-integratiebegeleiding al meer dan 8 jaar ervaring en is gepokt en gemazeld in de Verzuimdienstverlening. Gezamenlijk zijn wij in staat om werkgevers breed te ondersteunen in het verzuimbeleid, waarbij middels een maatwerkovereenkomst de wensen van de werkgever ingevuld zullen worden.

 

Maatwerk

Wij bieden aan werkgevers een maatwerkoplossing, inclusief gecertificeerde artsen, vanuit de overtuiging dat het de-medicaliseren van het verzuimproces verzuimverkortend en kostenverlagend zal werken. Om die reden staat in ons proces de functie van verzuimmanager centraal. Deze functionaris heeft een coachende functie richting de leidinggevenden en op generaal niveau naar de directie en/of ondernemingsraad.

 

Verzuimmanager

De leidinggevenden zullen door deze manager ondersteund worden met praktische en hanteerbare adviezen op het brede terrein van verzuimbegeleiding, re-integratie, wettelijke aspecten, P&O en alle overige zaken die hierbij een rol spelen. Problematisch verzuim wordt besproken met de direct betrokkenen of desgewenst in SMT’s. In de gehele verzuimbegeleiding staat communicatie tussen alle partijen centraal.

 

Deskundigheid Verzuimmanager

Specifieke deskundigheden:

Aan de hand van de mogelijkheden van de werknemer de juiste functie(s)/taken te bepalen en daardoor voor maximale arbeidsdeelname van die werknemer te zorgen;

 

- tevens is hij/zij specialist op het gebied van de sociale verzekerings- en arbeidswetgeving;

- brede kennis op het gebeid van P&O-beleid en wat daarmee samenhangt;

- specialist zijn op het gebied van arbeidsmarkttoeleiding en bemiddeling;

- knowhow hebben van paramedische en medische inzet, zowel regulier als alternatief;

- kunde en kennis van interventies op het gebied van de psyche.

 

Win-Win

Het doel van onze verzuimbegeleiding is tweeledig. Enerzijds is dat het realiseren van risico- en schadelastbeperking voor de werkgever. Anderzijds is de werknemer ook gebaat bij een actieve aanpak van verzuim. Samen met de werkgever zijn wij verantwoordelijk voor de juiste aanpak van ziekteverzuim. Fidomé wil een samenwerkingspartner zijn van de werkgever bij de totale verzuimaanpak binnen de organisatie.

 

Onafhankelijk

Fidomé is niet gelieerd aan een verzekeraar o.i.d. Onze advisering en inzet is dan ook gebaseerd op onafhankelijkheid. Geen onderliggende belangen, provisieregelingen e.d., maar een duidelijk uitgangspunt: De kortste weg naar werk bewandelen.

 

Registratie

Fidomé heeft ervoor gekozen om de verzuimregistratie en coördinatie online plaats te laten vinden en wel door gebruik te maken van het systeem van Verzuim Is Meer. Hiermee heeft  u uw gehele verzuimregistratie, zowel curatief als preventief binnen één en dezelfde database. Bovendien hebben de betrokken partijen allemaal een eigen inlogcode en kan een ieder op elk willekeurig moment het systeem vullen, dan wel raadplegen. U kunt zelf direct de verzuim kengetallen opvragen en uitdraaien. Bijkomend voordeel dat u bij een melding UWV met een druk op de knop alle relevante informatie in een keer beschikbaar hebt.

 

Branches & Referenties

Fidomé heeft ervaring met diverse sectoren en verstrekt desgewenst gaarne referenties. De ervaring bestaat vooral uit maatwerkoplossingen gericht op de eigen situatie van de werkgever.